Hankook Tire Integritetspolicy | Hankook Tire Sverige Officiell Webbplats go to main prd

Integritetspolicy

Dataintegritetspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats www.hankooktire.com/se och för ditt intresse för vårt företag. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Personuppgifter är uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden avseende en bestämd eller bestämbar fysisk person. Hit hör bl.a. information som namn, adress, telefonnummer och födelsedatum, men även alla andra uppgifter som kan hänföras till en identifierbar person.

Eftersom dessa data åtnjuter ett särskilt skydd, samlas de in av oss endast i den omfattning det är nödvändigt för tillhandahållandet av vår webbplats och för fullgörandet av våra tjänster. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter som vi registrerar under ditt besök på vår webbplats, och hur vi använder dem.
Vår dataintegritetspraxis harmonierar med de lagstadgade föreskrifterna, i synnerhet dem i Personuppgiftslagen (BDSG), lagen om elektronisk handel (e-handelslagen) (TMG) och ”Dataskyddsförordningen EU” (GDPR). Vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter endast om detta är nödvändigt för att funktionsmässigt tillhandahålla denna webbplats och vårt innehåll och tjänster, samt för handläggning av förfrågningar och ev. för hantering av beställningar/avtal, dock endast om det finns ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn.1 S.1 lit. f GDPR eller om annan samtyckeskomponent föreligger. Endast om du i förväg har givit ditt specifika samtycke använder vi dina uppgifter även i andra syften som anges exakt i samtycket, t.ex. för utskick av annonsmaterial via nyhetsbrev.

Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4, avsnitt 7 GDPR

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsrättsliga bestämmelser är:

Hankook Tire Sweden AB
Kanalvägen 12, 194 61 Upplands Väsby, Sverige
Mejl: info_se@hankookn.com
Telefon: +46 (0) 10 130 2100

Kontaktuppgifter för den dataskyddsansvarige

Mejl: dpo.hk@eukogroup.de

Tillhandahållande av webbplatsen och generering av loggfiler

Vid varje anrop av vår webbplats registreras data och information om den anropande datorns datorsystem automatiskt av vårt system. Följande data samlas in:
Omfattning av behandlingen av data

(1) Information om läsartyp och använd version
(2) Den anropande enhetens operativsystem
(3) Den anropande enhetens internettjänstleverantör
(4) Den anropande enhetens IP-adress
(5) Datum och klockslag för åtkomsten
(6) Webbplatser varifrån användarens system kom till vår webbplats (Referrer-Tracking)
(7) Webbplatser som anropas av användarens system via vår webbplats (Exit-Link-Tracking) Dessa data lagras i vårt systems loggfiler. En lagring av dessa data tillsammans med en viss användares personuppgifter äger inte rum, vilket gör att enskilda webbplatsbesökare inte identifieras.

- Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse består i att säkerställa det syfte som beskrivs nedan.

- Syfte med databehandlingen
Loggning äger rum för att upprätthålla kompatibiliteten hos vår webbplats för så många besökare som möjligt och för att bekämpa missbruk och åtgärda störningar. I det avseendet är det nödvändigt att logga den anropande datorns tekniska data så att vi kan reagera så tidigt som möjligt på bildpresentationsfel, angrepp på våra IT-system och/eller fel i funktionaliteten hos vår webbplats. Dessutom används data för att optimera webbplatsen och för att generellt trygga säkerheten hos våra IT-system.

- Lagringstid
De tekniska data som nämnts ovan raderas så snart de inte längre behövs för att säkerställa att webbplatsen är kompatibel för alla besökare, dock senast 3 månader efter att webbplatsen har besökts.

- Möjlighet till invändning och rättelse
Möjligheterna att göra invändningar och föranleda åtgärder regleras av de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav som beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy.

Särskilda funktioner på vår webbplats

På vår webbplats finns ett antal olika funktioner. När du använder dem samlar vi in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. Nedan beskriver vi vad som händer med uppgifterna.

Ansökningsformulär:

- Omfattning av behandling av personuppgifter
De data som du anger i formulärfälten och ev. laddar upp.

- Databehandlingssyfte
Behandling av din ansökan.

- Lagringstid
När din ansökan har handlagts och om det inte finns något berättigat intresse av att fortsätta lagra ansökningsuppgiftterna, raderas data. Därför raderas sina ansökningshandlingar senast efter 3 månader, om inget anställningsförhållande inleds.

- Möjlighet till invändning och rättelse
Möjligheterna till invändning och rättelse rättar sig efter punkt 10.

- Möjlighet till invändning och beseitigning
Möjligheterna till invändning och beseitigning regleras av de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav vilka beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy.

Kontaktformulär:

- Omfattning av behandling av personuppgifter
De data som du anger i våra kontaktformulär.

- Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Genom att skicka in vårt formulär erhåller vi ditt godkännande i enlighet med artikel 6 (1) i GDPR. Det är vårt berättigade intresse att uppfylla syftet såsom beskrivs nedan.

- Databehandlingssyfte
De data som har registrerats via vårt (våra) kontaktformulär används av oss endast för handläggning av den konkreta kontaktförfrågning som kommer in via kontaktformuläret.

- Lagringstid
Den insamlade datan kommer att raderas omedelbart efter att din förfrågan har handlats, givet att ingen lagligt bindande period för lagring föreligger. Detta är fallet när respektive konversation med dig har avslutats. Konversationen kommer att avslutas när ärendet har lösts slutgiltigt.

- Möjlighet till invändning och rättelse
Möjligheterna till invändning och rättelse rättar sig efter de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav vilka beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy.

Statistisk utvärdering av besöken på denna webbplats - Webtracker

Vi samlar in, behandlar och lagrar följande data vid anrop av denna webbplats eller enskilda filer på webbplatsen: IP-adress, den webbplats varifrån filen anropades, namn på filen, datum och klockslag för anropet, överförd datavolym samt indikering på resultatet av anropet (s.k. webblogg). Vi använder dessa åtkomstuppgifter endast i anonymiserad form för att kunna förbättra vår webbplats samt i statistiksyften. Vi använder också följande webtrackers för analys av besöken på webbplatsen:
Google-Analytics

Omfattning av behandling av personuppgifter
På vår webbplats använder vi en webtracking-tjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (nedan: Google-Analytics). Inom ramen för webtrackingen använder Google-Analytics cookies som lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (s.k. spårning (tracking)). Vi genomför denna analys på basis av tracking-jtänsten från Google-Analytics i syfte att optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig. Inom ramen för användningen av vår webbplats kommer data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till servrar tillhörande Google LLC och behandlas och lagras utanför EU, t.ex. i USA.
EU-kommissionen har fastställt att det i USA kan råda en rimlig dataskyddsnivå om det databehandlande företaget har åtagit sig att följa US-EUPrivacyShield-avtalet och att dataexporten till USA har utformats på ett tillförlitligt sätt. Med en aktivering av IP-anonymiseringen inom Google-Analytics‘tracking-koder på denna webbplats kommer din IP-adress att anonymiseras av Google-Analytics före överföringen. Denna webbplats använder sig av en Google-Analytics-tracking-kod som har utökats med operanden gat._anonymizeIp(); i syfte att möjliggöra enbart en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP masking).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Art. 6 avsn.1a GDPR (om du har registrerat dig på Google) och art. 6 avsn. 1GDPR(om du inte har är registrerat dig på Google). Om databehandlingen hänför sig till art. 6 avsn. S.1 lit.f GDPR består det berättigade intresset i övervakning av vår sida med målet att ständigt förbättra vår webbplats med hjälp av de uppmätta besökarintressena och att kontrollera tillgängligheten och laddningstiderna för vår webbplats.

Databehandlingssyfte
På vårt uppdrag använder Google denna information till att utvärdera ditt besök på denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och leverera andra tjänster till oss som har samband med webbplatsanvändningen och internetanvändningen. Den IP-adress som har överförts från din läsare inom ramen för GoogleAnalytics kopplas inte ihop med andra data inom Google LLC.

Lagringstid
Google lagrar de data som är relevanta för tillhandahållandet av Webtracking-funktionen så länge som krävs för att uppfylla den beställda webbtjänsten. Datainsamling och -lagring sker anonymiserat. Om det trots skulle finnas personreferenser kommer data att raderas omedelbart, om inte lagens bestämmelser om arkiveringsskyldigheter säger annat. I samtliga fall raderas data efter det att lagringsskyldigheten har slutat gälla.

Möjlighet till invändning och rättelse
Du kan förhindra registrering och vidarebefordran av personuppgifterna till Google (i synnerhet din IP-adress) samt behandling av uppgifterna genom Google genom att du deaktiverar körningen av script-kod i din läsare, installerar en script-blockerare i din läsare (sådana finns t.ex. på www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera inställningen ”Do Not Track” i din läsare.Dessutom kann du förhindra registreringen av de data som har genererats av Google-cookien som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress)till Google samt behandling av dessa data genom Google genom att du laddar ned och installerar den läsar-plug-in som finns på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Du hittar säkerhets- och dataskyddsprinciperna från Google-Analytics på http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

På vår webbplats använder vi en webbanalystjänst från företaget Google LLC, USA. Inom ramen för webbanalysen använder vi cookies som lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (s.k. spårning (tracking)). Härvid görs analyser av huruvida internetanvändaren har uppmärksammats på vår webbplats genom en Google-reklamannons (s.k. konverterings-tracking). Cookies lagras i din dator om du klickar på en reklamannons som har lagrats av Google. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och används inte till att identifiera personer. Vi genomför denna analys på basis av tracking-tjänsten från Google Adservices i syfte att optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig. Inom ramen för användningen av vår webbplats kommer data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, att skickas till servrar tillhörande Google och behandlas och lagras utanför EU i USA.

Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6.1 a) och f) i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Google har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts.
Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i dataintegritetspolicyn från Google LLC, USA. Du kan förhindra registrering, vidarebefordran och behandling av dina data (i synnerhet din IP-adress) genom att:
Deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare.
Installera en script-blockerare i din webbläsare (se t.ex. uBlock Origin eller NoScript).
Aktivera inställningen "Inaktivera spårning" i din webbläsare.

Omfattning av behandling av personuppgifter
På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (nedan: Google Tag Manager). Google Tag Manager är en teknisk plattform som möjliggör införande och hantering av spårningstjänster från tredje part på en webbplats.
Inom ramen för spårning använder Google Tag Manager cookies, som lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (s.k. spårning). De data som skickas från enskilda verktyg sammanförs av Google Tag Manager på ett enhetligt användargränssnitt och lagras och behandlas.
Mer information om dataskyddet för de verktyg som är integrerade i Google Tag Manager återfinns under punkt 5 i dataintegritetspolicyn.
Vi utför denna analys på basis av olika spårningstjänster för att ständigt optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig.
Inom ramen för användning av vår webbplats överförs data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till servrar tillhörande Google LLC och behandlas och lagras utanför EU, t.ex. i USA.

EU-kommissionen har fastställt att det i USA kan råda en rimlig dataskyddsnivå om det databehandlande företaget har åtagit sig att följa US-EU PrivacyShield-avtalet och att dataexporten till USA har utformats på ett tillförlitligt sätt. De verktyg som används i Google Tag Manager säkerställer genom en anonymisering av källkoden, att IP-adressen anonymiseras av Google Tag Manager före överföringen. Härvid blir det möjligt för Google Tag Manager att registrera IP-adresser enbart anonymt (s.k. IP masking).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Om du har registrerat dig på Google är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter artikel 6.1 a) i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Detta innebär att du har samtyckt till att dina personuppgifter behandlas.
Om du inte har registrerat dig på Google är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter artikel 6.1 f) i GDPR. Detta innebär att det finns ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, i det här fallet för att göra det möjligt att integrera övriga tjänster nämnda i denna policy i vår webbplats, utan att behöva omarbeta källtexten för vår webbplats.

Databehandlingssyfte
På vårt uppdrag använder Google denna information till att utvärdera ditt besök på denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och leverera andra tjänster till oss som har samband med webbplatsanvändningen och internetanvändningen. Den IP-adress som har överförts från din läsare inom ramen för Google Tag Manager kopplas inte ihop med andra verktyg som används inom Google Tag Manager. LagringstidDe nödvändiga webbteknologierna och cookies gör vår webbplats tekniskt tillgänglig och användbar för dig.
Detta gäller för grundläggande funktioner som att navigera på webbplatsen, visa den korrekt i din webbläsare eller be om ditt samtycke.
Utan dessa webbteknologier och cookies skulle vår webbplats inte fungera.


2. Analys av cookies

Vi vill ständigt förbättra vår webbplats användarvänlighet och prestanda.
Av den anledningen använder vi teknologier för analys (inklusive cookies) som pseudonymt mäter och utvärderar vilka funktioner och innehåll på vår webbplats som används, hur de används och hur ofta.
Baserat på detta kan vi förbättra vår webbplats för användare och endast visa innehåll som är av intresse för den genomsnittliga användaren.


3. Cookies för marknadsföring

Vi använder webbteknologier (inklusive cookies) från utvalda partners för att visa dig innehåll och reklam som är särskilt anpassad till dig på webbplatsen och sociala medier.
Detta innehåll väljs och visas baserat på ditt beteende när du använder webbplatsen.

Integration av externa webbtjänster och databehandling utanför EU

På vår webbplats använder vi aktivt Java-Script-innehåll från externa leverantörer, s.k. webbtjänster. Vid anrop av vår webbplats får dessa externa leverantörer ev. personuppgiftsinformation om ditt besök på vår webbplats. Härvid kan behandling av data eventuellt äga rum utanför EU. Du kan förhindra detta genom att installera en Java-Script-blockerare, t.ex. browser-plug-in 'NoScript' (www.noscript.net) eller deaktivera Java-Script i din läsare. Det kan dock innebära begränsningar av funktionerna på de webbplatser som du besöker.
Vi använder oss av följande externa webbtjänster:

Google
På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park,94043 Mountain View, USA (nedan: Doubleclick). Vi använder dessa data för att säkerställa full funktionalitet hos vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till Google. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Google har certifierat sig självt inom ramen för EU-USPrivacyShield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i Googles dataintegritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads/de. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom Google genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

Google Video
På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (nedan Google Video). Vi använder dessa data för att säkerställa full funktionalitet hos vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till Google Video. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Google Video har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i Google Videos dataintegritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads/de. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom Google Video genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

YouTube
På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (nedan: YouTube). Vi använder dessa data för att säkerställa full funktionalitet hos vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till YouTube. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. YouTube har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i Googles dataintegritetspolicy:Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom YouTube genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.noscript.net oder www.ghostery.com).

ytimg
På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (nedan: ytimg). Vi använder dessa data för att säkerställa full funktionalitet hos vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till ytimg. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. f GDPR. ytimg har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i Googles dataintegritetspolicy: https://policies.google.com/privacy. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom ytimg genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.noscript.net eller www.ghostery.com).

Facebook Pixel Custom Audience
Vi använder Facebook Pixel Custom Audiences, för att visa personligt anpassad reklam från oss på plattformen Facebook (drivs av Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland – ’Facebook’).
För detta ändamål implementeras en pixel från Facebook på vår hemsida. När du besöker vår webbplats upprättar denna pixel en direkt anslutning till Facebook-servern och användaraktiviteter på vår webbplats samt vissa andra personuppgifter såsom IP-adress, webbläsarinformation, pixel-ID och Facebook-cookie, eller klickdata överförs till Facebook. Genom att integrera Facebook Custom Audiences får Facebook information om att ringa upp ett motsvarande onlineerbjudande eller klicka på en annons. Om du är registrerad hos Facebook kan Facebook tilldela besöket till respektive konto. Facebook-pixeln möjliggör mätning, utvärdering och optimering av effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsmässiga ändamål. På så sätt kan aktiverade Facebook-annonser visas för de användare på Facebook och inom tjänsterna hos de partners som samarbetar med Facebook (”Audience Network”) som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper som vi överför till Facebook (“Anpassade målgrupper”).
Användningen av Facebook-pixeln och lagringen av “konverteringscookies” baseras på artikel 6. avsnitt 1. a) GDPR.
Facebook behandlar även personuppgifter i bland annat USA. För databehandling av mottagare baserade i tredje land eller dataöverföring använder Facebook så kallade standardavtalsklausuler (artikel 46 avsnitt 2, 3 GDPR). Dessa kan nås på https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update. Som ett resultat av detta åtar sig Facebook att följa europeiska dataskyddsnivå vid behandling av personuppgifter. Facebook tillhandahåller mer information om detta på https://www.facebook.com/business/gdpr.
Behandlingen av uppgifterna av Facebook sker inom ramen för Facebooks riktlinjer för dataanvändning. Följaktligen kan allmän information om visningen av Facebook-annonser hittas i Facebooks riktlinjer för dataanvändning: https://www.facebook.com/policy.php. Du kan hitta specifik information och detaljer om Facebook-pixeln och hur den fungerar på Facebooks hjälpsidor: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Förutom att välja bort alternativet på vår webbplats kan du även inaktivera Facebook Pixel Custom Audiences-funktionen på Facebook på https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (du måste vara inloggad på Facebook för detta). Annars kan justeringar göras på https://www.youronlinechoices.com/se/dina-val.

Facebook
På vår webbplats använder vi plugins från Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA resp. dess dotterbolag Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland (Facebook). Om du har aktiverat scripts i din webbläsare, och inte har installerat någon script-blockerare, kommer din webbläsare att utan särskild bekräftelse överföra personuppgifter till Facebook. I inloggat skick kan data omedelbart allokeras till Facebook-profilen. Mer information återfinns i Facebooks dataintegritetspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Om du inte vill att Facebook skall kunna allokera besöket på vår webbplats till ditt Facebook-konto måste du logga ut från ditt Facebook-användarkonto och blockera utförandet av Facebooks script-innehåll i din webbläsare, t.ex. med script-blockerare www.noscript.net eller www.ghostery.com.

Facebook Connect / Login
På vår webbplats använder vi Facebook Connect, en tjänst från Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA resp. dess dotterbolag Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland (Facebook) . Vid inloggning via Facebook Connect Button överförs personuppgifter till Facebook. Om du inte vill att Facebook skall kunna allokera besöket på vår webbplats till ditt Facebook-konto måste du logga ut från ditt Facebook-användarkonto och blockera utförandet av Java-Script-innehåll från Facebook i din webbläsare, t.ex. med Java-Script-blockerare www.noscript.net eller www.ghostery.com.

Facebook Impressions
På vår webbplats använder vi Java-Script-kod från Facebook Inc., Menlo Park, California, USA (nedan: Facebook Impressions). Om du har aktiverat Java-Script i din webbläsare, och inte har installerat någon Java-Script-blockerare, kommer din webbläsare ev. att överföra personuppgifter till Facebook Impressions. Mer information återfinns i Facebook Impressions dataintegritetspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation. För att helt förhindra utförandet av Java-Script-kod från Facebook Impressions kan du installera en Java-Script-blockerare (t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

Facebook Remarketing
På vår webbplats används remarketing-funktionen “Custom Audiences“ från Facebook Inc. (“Facebook“). Denna funktion används till att presentera intresserelaterade reklamannonser (“Facebook-Ads”) för besökare av denna webbplats inom ramen för besöket i det sociala nätverket Facebook. I det syftet implementeras en remarketing-tagg från Facebook på denna webbplats. Via denna tagg upprättas en direktförbindelse till Facebook-servrarna när webbplatsen besöks. Då skickas information till Facebook-servern att du har besökt denna webbplats, varvid Facebook allokerar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. Mer information om insamling och användning av data genom Facebook samt om tillhörande rättigheter och möjlighet för skydd av din privatsfär återfinns i Facebooks dataintegritetspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativt kan du deaktivera remarketing-funktionen “Custom Audiences“ på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ . Du måste då vara inloggad på Facebook.

Information om användning av cookies

Omfattning av behandling av personuppgifter På olika sidor använder vi cookies för att göra det möjligt att använda vissa funktioner på vår webbplats. Cookies är små textfiler som din läsare kan spara i din dator. Dessa textfiler innehåller en karakteristisk ordningsföljd som gör det möjligt att entydigt identifiera läsaren nästa gång som vår webbplats anropas. Processen med lagring av cookie-filer kallas också ”placering av cookies”.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Art. 6 avsn.1 lit.f GDPR.

Databehandlingssyfte
Cookies sätts av vår webbplats i syfte att känna igen besökare.

Lagringstid
Cookies lagras fram tills att de raderas i din läsare, eller om det rör sig om sessions-cookies, tills att sessionen har avslutats.

Möjlighet till invändning och rättelse
Om du så önskar kan du själv ställa in din läsare så att du generellt förhindrar placering av cookies, att du enbart får information om placeringen, i varje enskilt fall kan bestämma om du vill acceptera cookies: eller generellt acceptera placeringen av cookies. Cookies kananvändas i olika syften, t.ex. för att identifiera att din PC redan har varit uppkopplad mot vår webbplats (permanenta cookies) eller för att lagra det innehåll som visades senast (sessions-cookies). Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Vill du använda våra komfortfunktioner rekommenderar vi att du tillåter placering av cookies för vår webbplats.

I övrigt rättar sig möjligheterna till invändning och rättelse efter punkt 10.

Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Genom tekniska och organisatoriska åtgärder kommer dina personuppgifter att skyddas vid insamling, lagring och behandling så att de inte är åtkomliga för tredje part. Vid okrypterad kommunikation via e-post kan vi inte säkerställa fullständig datasäkerhet på överföringsvägen till våra IT-system, varför vi rekommenderar krypterad kommunikation eller vanlig post för information med hög sekretessnivå.

Automatisk arkivering av e-post

Omfattning av behandling av personuppgifter
Vi vill uttryckligen hänvisa till att vår e-postsystem har ett automatiserat arkiveringsförfarande. Alla inkommande och utgående e-postmeddelanden arkiveras digitalt och ändringsskyddat.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
GDPR.

Databehandlingssyfte
Syftet med arkiveringen består i iakttagandet av skatte- och handelsrättliga åligganden (t.ex. §§ 146, 147 AO).

Lagringstid
Vår e-postkommunikation lagras fram till utgången av skatte- och handelsrättliga arkiveringsskyldigheter. Lagringstidenkan uppgå till 10 år.

Möjlighet till invändning och rättelse
Vid frågor om vårt e-postarkivsystem ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud. Vi vill också hänvisa till att vi beaktar ansökningsunderlag endast i PDF-format. Zippade filer (WinZip, WinRAR, 7Zip etc.) filtreras bort av våra säkerhetssystem och tas inte emot. Ansökningar i Word-format och andra filformat beaktas inte, utan raderas olästa. Observera att ansökningsunderlag skickade okrypterat via e-post ev. kan öppnas av tredje part innan de kommer in i våra IT-system. Vi utgår ifrån att okrypterade ansökningsbrev via e-post också får besvaras okrypterat. Om du inte önskar det, ber vi dig meddela oss det i din e-post-ansökan.

Återkallande av samtycken–datainformation och ändringsönskemål – radering och spärrning av data

En gång per år har du rätt till kostnadsfria upplysningar om dina lagrade data, och du har när som helst rätt till rättelse, spärrning eller radering av dina data. Dina data raderas av oss vid den första uppmaningen, om inte lagbestämmelser säger annat. Du kan alltså när som helst återkalla ditt samtycke att låta oss använda dina personuppgifter. Önskemål om upplysning, radering och rättelse av dina data, och gärna även förslag och kommentarer, kan när som helst skickas till följande adress:

Hankook Tire Sweden AB
Kanalvägen 12, 194 61 Upplands Väsby, Sweden
Mejl: info_se@hankookn.com
Telefon: +46 (0) 10 130 2100