go to main prd

Gwarancja

Gwarancja Opon

Nasza polityka jakości ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa klientów. Firma Hankook nieustannie dąży do zapewnienia najwyższej jakości towarów.

Gwarancja wymiany

Kwalifikowalność

Niniejsza norma gwarancyjna ma zastosowanie wyłącznie do pierwotnego nabywcy każdej nowej opony wyprodukowanej przez firmę Hankook Tire Co., Ltd. Kwalifikujące się opony powinny być używane w pojeździe, w którym zostały zainstalowane, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu lub firmy Hankook.

ZAKRES GWARANCJI ORAZ DŁUGOŚĆ OKRESU OBOWIĄZYWANIA

1. Ważność gwarancji

Niniejsza gwarancja ma moc obowiązującą do czasu, gdy pozostała głębokość rowków bieżnika osiągnie minimalną dopuszczalną głębokość tj. 1,6mm. Odpowiedzialność Hankook Tire z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej oponie.

2. Warunki rozpatrzenia reklamacji

Użytkownik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę nowych opon najpóźniej w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o wadzie.

 • Zgłoszenie złożone na formularzu dostarczonym przez producenta lub autoryzowanego dealera.
 • Udowodnienie zakupu opon najlepiej przez przedstawienie dowodu kupna. W przypadku użytkowników opon stanowiących oryginalne wyposażenie pojazdu, wymagana jest książka gwarancyjna pojazdu lub dowód kupna pojazdu.
 • W celu umożliwienia dokonania badania technicznego przez firmę Hankook Tire lub jej autoryzowanego dealera, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć reklamowane opony.
 • Każde zgłoszenie może zostać rozpatrzone wyłącznie przez firmę Hankook Tire lub jej autoryzowanego dealera.
 • Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony powyżej.

3. Rekompensata

Firma Hankook Tire udzieli rekompensaty na następujących warunkach:

Wysokość odszkodowania = Cena dealera × Współczynnik korygujący*

*TWI: Minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika, 1,6mm.
* Wysokość odszkodowania zostanie określona poprzez pomnożenie średniej ceny sprzedaży do dealera (nie wliczając podatków) przez procent oryginalnej głębokości bieżnika, jaka pozostała na oponie.
* Firma Hankook Tire zastrzega sobie prawo wyboru sposobu odszkodowania – wymiana produktu lub zwrot kosztów w oparciu o metodę odszkodowania określoną powyżej. W przypadku, gdy nie jest możliwa wymiana produktu na identyczny, użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania produktu o tym samym rozmiarze z innym wzorem bieżnika lub zwrotu kosztów.
* Jeśli reklamacja została przyjęta oraz/lub, miało miejsce rozliczenie szkody metodą odszkodowania, dany produkt/opona przechodzi na własność firmy Hankook Tire. * W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy prawa polskiego(kodeksu cywilnego).

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje opon:

1. Po naprawie, niezależnie od metody naprawy, zakresu i osoby, która ją przeprowadziła.

2. Których bieżnik został zużyty w sposób nierównomierny lub opon uszkodzonych w wyniku:

 • zagrożeń drogowych (przebicia, przecięcia, rozdarcia, uderzeń o przeszkody),
 • działania ognia lub wypadku,
 • eksploatacji z nieprawidłowym ciśnieniem powietrza w kołach, z przeciążeniem, eksploatacji przy nadmiernej prędkości, nieprawidłowego montażu lub demontażu, jazdy po nieutwardzonych drogach, wyścigów, wandalizmu, szkody wyrządzonej umyślnie lub innego niewłaściwego użytkowania,
 • zniszczeń z powodu nieprawidłowej geometrii kół, niewyważonych kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów,
 • korzystania z łańcuchów na koła,
 • działania substancji chemicznych (np. paliw, olejów, wypełniaczy, uszczelniaczy, substancji wyważających lub innych).

3. Eksploatowanych po przebiciu lub z za niskim lub z za wysokim niż zalecane ciśnieniem powietrza w kołach.

4. Z pęknięciami starzeniowymi i ozonowymi lub opon przechowywanych w nieodpowiedni sposób.

5. O głębokości bieżnika mniejszej niż minimalna dopuszczalna głębokość tj. 1,6mm.

6. Z uszkodzonym lub nieczytelnym numerem seryjnym lub DOT.

7. Powodujących zakłócenia podczas jazdy (np. wibracje, ściąganie pojazdu, nadmierna generacja hałasu) ze zużyciem bieżnika większym niż 0,8mm od oryginalnej głębokości rowków bieżnika.

8. Bez oznaczeń homologacji “E” na ścianie bocznej opony.

Gwarancja nie obejmuje również:

1.Roszczeń odszkodowawczych ani roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu opóźnienia w podróży, chwilowego unieruchomienia pojazdu, kosztów oraz niewygody związanych ze składaniem zgłoszenia, wezwania serwisu technicznego, dodatkowej podróży, dodatkowych wydatków, sprowadzenia pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego bądź przeładowania pojazdu.

2. Jakichkolwiek utraconych korzyści lub innych uszczerbków na majątku takich jak: straty finansowe, utracone zyski, dochody, spodziewane oszczędności, spadek wartości firmy, itd.

3. Innych uszkodzeń, strat oraz obrażeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio usterką opony, nieprawidłowym montażem, zaniedbaniem bądź nieprawidłowym serwisowaniem opon.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późniejszymi zmianami).

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

 • Okresowo sprawdzać ciśnienie powietrza w oponach chłodnych.
 • Sprawdzać opony pod kątem nierównomiernego zużycia bieżnika, pęknięć, wybrzuszeń, ciał obcych lub uszkodzeń.
 • Pamiętać o prawidłowym dobraniu indeksów nośności oraz prędkości opon do osiągów pojazdu.
 • Sprawdzać stan opon. Opony należy najpóźniej wymienić, kiedy głębokość bieżnika osiąga minimalną dopuszczalną głębokość, która wynosi 1,6mm.
 • Nie wolno przeciążać pojazdu. Należy sprawdzić indeks nośności opon i zapoznać się z instrukcją użytkownika pojazdu, w celu sprawdzenia maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla jednej opony przy maksymalnej dopuszczalnej dla danej opony prędkości.

PRAWIDŁOWE CIŚNIENIE POWIETRZA

Ciśnienie w oponach ma wpływ na ich żywotność oraz stanowi istotny element bezpieczeństwa. Informacje dotyczące odpowiedniego ciśnienia można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu. Nieprawidłowy poziom ciśnienia w oponach powoduje zmniejszenie przyczepności oraz przedwczesne lub nierównomierne zużycie bieżnika. Może to utrudniać prowadzenie pojazdu i jest szczególnie niebezpieczne przy manewrach przy dużych prędkościach. Ze względu na naturalny proces zmniejszania się ciśnienia powietrza w miarę upływu czasu, należy je sprawdzać przynajmniej jeden raz w miesiącu. Ciśnienie należy zawsze sprawdzać w oponach chłodnych, czyli na pojeździe, który nie eksploatowano przez co najmniej 3 godziny. Należy również sprawdzać ciśnienie w kole zapasowym.

 • Uwaga: nie wolno redukować ciśnienia powietrza z kół, które wzrosło w wyniku rozgrzania opon podczas eksploatacji.

Hankook Tire Polska Sp. z o.o.
Ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa
Tel.: 22 395 58 85

Więcej informacji na www.hankooktire.com/pl/pl